§1 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie sprzątania jest mowa o: 
  1. Firmie sprzątającej – CleanZone Kamil Fierlej, 64-100 Leszno, ul. Holenderska 11/8, NIP 6972380625, REGON 388240551
  2. Sprzątaniu – należy przez to rozumieć usługę sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, lokali, pomieszczeń socjalnych, firm, gabinetów, po remontach i imprezach;
  3. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zlecił Firmie sprzątającej wykonanie Sprzątania i uiścił należne wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie; 
  4. Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie określone w § 2 ust. 1; 
  5. Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą na podstawie umowy z Firmą sprzątającą usługę Sprzątania na rzecz Klienta; 
  6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzątania. 
2. Regulamin określa: 
  1. Prawa i obowiązki Klienta, Firmy sprzątającej i Pracownika; 
  2. Zasady wykonywania usługi Sprzątania. 

§2

1. Firma sprzątająca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi Sprzątania zgodnie ze zleceniem złożonym telefonicznie 667-336-036 lub za pomocą adresu e-mail biuro@clean-zone.pl, z zastrzeżeniem § 3. 
2. Minimalny koszt Zlecenia wynosi 90 zł. 
3. Wynagrodzenie za wykonane Zlecenie następuję bezpośrednio po jego zakończeniu. Dokumentem potwierdzającym zapłatę jest paragon otrzymywany w chwili zapłaty lub faktura VAT przesyłana za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 3 dni roboczych od chwili zapłaty. 
4. Usługa Sprzątania jest świadczona na obszarze miasta Leszno lub innego uzgodnionego indywidualnie z klientem. 
5. Klient może anulować Zlecenie wysyłając e-mail na adres biuro@clean-zone.pl, wskazując: dokładnie Zlecenie i wyraźnie wolę jego anulowania. 
6. W przypadku, gdy Zlecenie jest anulowane na mniej niż 24 godzin przed jego rozpoczęciem, Firma sprzątająca może zażądać uiszczenia na konto firmowe opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł. 

§3

1. W przypadku, gdy informacje zamieszczone w Zleceniu wysyłanym na e-mail biuro@clean-zone.pl nie są jednoznaczne Firma sprzątająca może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji mających zapewnić należyte wykonanie usługi Sprzątania. 
2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Firmy sprzątającej z tytułu nienależytego wykonania usługi Sprzątania, jeżeli informacje określone w ust. 1 nie były jednoznaczne i wyczerpujące. 
3. Jeżeli informacje określone w ust. 1, jak też dodatkowe życzenia i oczekiwania Klienta mają wpływ na koszt wykonania usługi Sprzątania, Firma sprzątająca może odmówić wykonania usługi Sprzątania zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.clean-zone.pl 
4. W przypadku określonym w ust. 3 Firma sprzątająca zwraca się do Klienta z odpowiadającą jego potrzebom i oczekiwaniom ofertą wykonania usługi Sprzątania, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie. 
5. Złożenie klientowi oferty, o której mowa w ust. 4 poczytuje się za odmowę wykonania usługi Sprzątania zgodnie z dodatkowymi życzeniami i oczekiwaniami Klienta według stawki określonej w cenniku zamieszczonym na stronie www.clean-zone.pl 
6. Jeżeli Klient informacje określone w ust. 3 przekazuje Pracownikowi dopiero w momencie przystąpienia do wykonywania usługi Sprzątania lub w jej trakcie Pracownik może odmówić ich uwzględnienia, albo ich uwzględnienie uzależnić od uiszczenia lub zobowiązania się do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy sprzątającej. 
7. Decyzję w zakresie określonym w ust. 6 Pracownik podejmuje po kontakcie z Firmą sprzątającą lub samodzielnie w zakresie w jakim został do tego upoważniony przez Firmę sprzątającą. 
8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia przestrzeni podlegających Sprzątaniu lub zabrudzeń trudno usuwalnych, jeżeli okoliczności te skutkują wzrostem kosztu wykonania usługi Sprzątania albo koniecznością wykonywania usługi Sprzątania przez czas dłuższy niż określony w Zleceniu. 

§4

1. Pracownik wykonuje usługę Sprzątania z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem. 
2. Do obowiązków Pracownika należy w szczególności: 
  1. Zwrócenia się do Klienta o wszystkie informacje konieczne dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z ust. 1; 
  2. Do poszanowania mienia Klienta; 
  3. Podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystąpienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodą w mieniu Klienta; 
  4. Niezwłocznego zawiadomienia Firmy sprzątającej i Klienta o zdarzeniu określonym w pkt 3. 

§5

1. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Pracownikiem w zakresie koniecznym dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem, w szczególności: 
  1. Udostępnienia miejsca wykonywania usługi sprzątania, 
  2. Poinformowania Pracownika o wszystkich okolicznościach istotnych dla wykonania usługi sprzątania zgodnie z Regulaminem; 
  3. Poinformowania Pracownika o wszelkich okolicznościach, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem których ma być wykonywana usługa Sprzątania, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie; 
  4. Jasnego przekazania Pracownikowi czego wymaga w ramach usługi Sprzątania; 
  5. Odbioru wykonanej usługi Sprzątania i potwierdzenia jej satysfakcjonującego wykonania albo niezwłocznego zgłoszenia konkretnych zastrzeżeń; 
  6. Traktowania Pracownika zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami; 
  7. Udzielenia Pracownikowi koniecznej pomocy, w przypadkach określonych w Regulaminie. 
2. Klient może być obecny w czasie wykonywania usługi Sprzątania lub powierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal Pracownikowi na czas wykonywania usługi Sprzątania. 
3. Powierzenie określone w ust. 2 może mieć formę przekazania kluczy Pracownikowi lub Firmie sprzątającej. Jeżeli klucze są powierzane Firmie sprzątającej, Firma sprzątająca wydaje je Pracownikowi tylko na czas wykonania usługi Sprzątania. 
4. Klucze mogą zostać powierzone jednorazowo lub na cały ustalony okres w jakim mają być świadczone usługi Sprzątania. 
5. W przypadku, gdy wykonanie usługi Sprzątania wymaga uzyskania dostępu do miejsc trudno dostępnych lub czynności innych niż standardowe (np. przesunięcia mebli) Klient zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi odpowiednich informacji i pomocy, w szczególności pomocy innej osoby lub koniecznych urządzeń albo narzędzi. 
6. Firma sprzątająca nie odpowiada za: 
  1. Skutki uchybienia przez Klienta obowiązkom określonym w ust. 1; 
  2. Zachowania osób innych niż Pracownik, skutki użycia narzędzi lub urządzeń innych niż Firmy sprzątającej w przypadku określonym w ust. 5; 
  3. W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia Pracownikowi miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi Sprzątania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wcześniejszego nieuiszczenia, jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości chyba, że Firma sprzątająca wezwie go do zapłaty kwoty niższej. 

§6

1. Usługa sprzątania jest wykonywana z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń stanowiących własność Firmy sprzątającej. 
2. Klient może zastrzec wykonanie usługi Sprzątania z wykorzystaniem określonych przez niego rodzajów lub typów środków czystości. 

§7

1. Klient jest zobowiązany traktować Pracowników, nie naruszając przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności znieważanie, pomawianie, molestowanie i naruszenie nietykalności cielesnej. 
2. W przypadku, gdy Firma sprzątająca poweźmie informację uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Pracownika zawiadomi właściwe organy ścigania. 
3. Jeżeli Klient zachowuje się sprzecznie z ust. 1 Pracownik informuje Klienta o prawie do odstąpienia od wykonywania usługi Sprzątania, jeżeli Klient nie zaniecha postępowania naruszającego przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 
4. Jeżeli Pracownik odstąpi od wykonywania usługi Sprzątania, z uwagi na kontynuowanie przez Klienta swojego zachowania w okolicznościach wskazanych w ust. 3 niezwłocznie informuje o tym Firmę sprzątającą. 

§8

1. Firma sprzątająca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia lub niedotarcie Pracownika do Klienta, jeżeli następuje to wskutek zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którego Firma sprzątająca nie mogła przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności. W miarę posiadanych możliwości Firma sprzątająca zapewnia zastępstwo. 
2. W przypadku powzięcia informacji o zdarzeniu określonym w ust. 1 Firma sprzątająca informuje Klienta o niemożności wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Zleceniem lub wyznaczeniu zastępstwa, jeżeli Zlecenia obejmowała wyznaczenie do wykonania usługi Sprzątania określonego Pracownika. 
3. Klient może odmówić przyjęcia usługi Sprzątania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut. 

§9

1. Klient może zgłosić reklamacje w szczególności: 
  1. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania lub jakości wykonania usługi Sprzątania; 
  2. Zawinionego przez Pracownika uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta 
2. W przypadku wykonywania usługi Sprzątania w obecności Klienta, reklamacja może być zgłoszona wyłącznie Pracownikowi do czasu opuszczenia przez niego budynku lub lokalu, w którym wykonywana jest usługa Sprzątania. W pozostałych przypadkach reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 24 godzin, a brak zgłoszenia reklamacji w tym terminie rozumie się jako potwierdzenie wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem. 
3. W przypadku reklamacji Firma sprzątająca zobowiązuje się do udzielenia Gwarancji satysfakcji i ponownego wysprzątania obiektu w terminie do 24 godzin liczonego od uznania reklamacji. 4. Reklamacja może zostać zgłoszona: 
  1. Telefonicznie na nr 667-336-036 , lub 
  2. Emailem na adres: biuro@clean-zone.pl 
5. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 7 dni. 

§10

1. Firma sprzątająca oświadcza, że jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług Sprzątania do kwoty gwarancyjnej 300 000 zł. 
2. Firma sprzątająca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przy wykonywaniu usługi Sprzątania. Za szkody nieumyślne Firma sprzątająca ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za usługę Sprzątania. 
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w związku z wykonywaną usługa Sprzątania Klient powinien: 
  1. Niezwłocznie zawiadomić o szkodzie Firmę sprzątającą i podać wszystkie istotne okoliczności zdarzenia oraz inne informacje, o jakie zostanie poproszony, w tym określone w pkt 2; 
  2. Sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystąpiła szkoda. 
4. Firma sprzątająca uznając reklamację zobowiązuje się udzielić Klientowi pomocy w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela. 

§11

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia następnego po dniu ich opublikowania w Serwisie. 
2. Regulamin stosuje się w zakresie, w jakim umowa Firmy sprzątającej z Klientem nie stanowi inaczej. W przypadku chęci stałego zlecenia wykonywania usługi Sprzątania Klient powinien skontaktować się z Firmą sprzątającą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków. 
3. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu. Klient nie może wszcząć postępowania sądowego wcześniej niż po upływie 30 dni, od dnia zgłoszenia swoich roszczeń Firmie sprzątającej. 
4. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie, rozstrzyga je sąd właściwy dla miasta Leszno 
5. Prawem właściwym dla zobowiązań wykonywanych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 r.

Regulamin – automatyczna pralnia dywanów

1. CleanZone pierze dywany „na wskroś” w kąpieli wodnej, specjalistycznymi urządzeniami i maszynami. Dywany, które zgodnie z zaleceniami producenta nie mogą być prane, przyjmowane są wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Klienta.

2. Podstawowy zakres prania dywanów obejmuje:

    – trzepanie wibracyjne runa i osnowy
    – pranie w kąpieli wodnej
    – pranie zasadnicze i płukanie
    – wirowanie w wirówce
    – suszenie
    – zaczesanie runa.

3. Dywany orientalne oraz ręcznie wiązane (Nepal, Afganistan, Maroko, Pakistan, Tybet) prane są ręcznie ze szczególną starannością przy użyciu delikatnych detergentów.

4. CleanZone nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam. Skuteczność procesu odplamiania zależy od rodzaju dywanu, pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania, gatunku materiału oraz czasu, w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.

5. CleanZone oświadcza, iż nie jest w stanie całkowicie usunąć plam z kawy, herbaty, barszczu, coca-coli, tuszu, kleju, farby, przebarwień od naturalnego drewna i bejc, z moczu ani jego zapachu.

6. W miejscach intensywnie użytkowanych, takich jak obszycie brzegów dywanu proces prania może spowodować uszkodzenia.

7. Dywany po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność. Dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu. W przypadku dywanów klejonych, do których użyto słabej jakości klejów, proces prania może powodować rozklejanie, rozwarstwienie oraz deformację dywanu.

8. Na dywanach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.

9. Dywany z przyklejoną osnową, wiskozowe oraz skórzane przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, który wyraża zgodę na ich trwałe uszkodzenie.

10. W przypadku dywanów strzyżonych naturalną cechą niepodlegającą reklamacji jest wychodzenie włosków oraz powstanie różnic w odcieniach wynikające z odbijania się światła padającego na runo w zależności od kierunku ułożenia włosa.

11. Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną, tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.

12. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik.

13. CleanZone zastrzega prawo do odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy pomimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.

14. CleanZone nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad obieranych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.

15. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni. Reklamacja może zostać zgłoszona: 

  1. Telefonicznie na nr 667-336-036 lub,
  2. Emailem na adres: biuro@clean-zone.pl.

16. W przypadku powstania sporu między CleanZone a Zleceniodawcą na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest dokument zakupu dywanu lub jego wycena.

17. W przypadku powstania sporu między CleanZone a Zleceniodawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. W przypadku celowego nieodebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu miesiąca od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostanie oddany do utylizacji.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2022 r.

Skip to content